بسیج دانشگاه فردوسی

بسفام ارائه دهنده دوره های آموزشی و برگزار کننده برنامه های تفریحی بسیج دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

تایید شده توسط