باسلام خدمت شما دانشجوی گرامی!

لطفا جهت عضویت در بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، فرم ذیل را تکمیل نموده و سپس جهت تکمیل روند ثبت نام “حتما” به نیروی انسانی بسیج دانشکده خود (ویا خوابگاه) مراجعه فرمایید.

لازم به تذکر است که تکمیل این فرم به تنهایی عضویت شما در بسیج دانشجویی دانشگاه را موجب نشده و شما حتما باید به نیروی انسانی فوق الذکر مراجعه نمایید.

 

لطفا صبر کنید

JK0-022   220-901   74-678   200-101   000-106  , 70-483   200-125  , 70-178  , N10-006  , ICBB   000-080   CAP   1Z0-060   500-260   640-911   1Z0-060  , 200-125  , 70-178   1Z0-060   350-080   220-901   1Z0-051   000-017   70-462   100-105  , 1V0-601  , 70-532   300-208   SSCP  , 000-089   400-201   640-916   9A0-385   2V0-621   200-101  , 350-029   640-692  , 700-501   100-105  , 220-902   c2010-657   1Z0-803  , 70-486   350-080   1Z0-060   CAS-002   70-483   N10-006   2V0-620   352-001   9L0-012   350-029  , 000-105   200-101   000-017  , 200-355   NS0-157   000-080   ICBB   1z0-808   100-105  , CRISC   N10-006   CISSP   LX0-103   70-980   JK0-022  , 1Z0-051   PR000041   000-106   70-480   101-400   70-178   1Z0-051   70-177   3002   220-901   1z0-434  , 70-980   200-125  , 300-075   70-410   EX300   300-206   2V0-621D   220-902  , 70-534   OG0-093  , 350-030   210-060   350-060   70-411   CISSP   300-115  , 1Z0-803   OG0-093   220-801   300-070   100-105  , 500-260   200-310   70-246   70-177   70-411